PROJEKT edycja1

08-02-2019 – Zapytanie ofertowe realizacja szkolenia operator koparko-ładowarki i ładowarki (2)

1-02-2019 r. – Zapytanie ofertowe ECDL Profile (1)

14-12-2018 r. Zapytanie ofertowe ECDL Profilee

16-11-2018 r. – Zapytanie ofertowe realizacja szkolenia prawo jazdy kat C z kwalifikacją wstepna przyśpieszoną

16-11-2018 r. – Zapytanie ofertowe realizacja szkolenia zawodowego Pracownik adminstarcyjno – biurowy

12-09-2018 r. – Zapytanie ofertowe ECDL Profile

12-09-2018 r. – Zapytanie ofertowe kadry i płace

04-09-2018 r. –  Zapytanie ofertowe kadry i płace ECDL Profile

22-06-2018 r.- Zapytanie ofertowe – animacje i www

22-06-2018 r. – Zapytanie ofertowe_ECDL

23-05-2018 r. – Zapytanie-ofertowe-operator-koparko-ładowarki 2

16-05-2018 r. Zapytanie ofertowe – grafika komputerowa

01-03-2018 r. – Zapytanie ofertowe – operator cnc

19-02-2018 r.  – Zapytanie ofertowe – operator koparko-ładowarki

01-12-2017 r. – ZAPYTANIE_DORADCA_ZAWODOWY_PSB

O PROJEKCIE

Projekt „Z nami zbudujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30+ I” nr RPPM.05.02.01-22-0009/17-00  jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy: Województwem Pomorskim a Gmina Miasta Gdańska reprezentowaną przez Państwowe Szkoły Budownictwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 5 – Zatrudnienie, Poddziałanie 5.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT.

TERYTORIALNY I CZASOWY ZAKRES PROJEKTU
Projekt jest realizowany od 4 kwietnia 2017 do 31 grudnia 2018 roku na obszarze powiatów: Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiat gdański, pucki, tczewski, wejherowski, kartuski, nowodworski.

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa (rozumiana w projekcie jako doprowadzenie do trwałego, tj. trwającego co najmniej 3 miesiące, zatrudnienia) co najmniej 45% uczestników projektu oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia uczestników projektu.

 ADRESACI PROJEKTU
Projekt skierowany jest do 55 osób (9 kobiet i 46 mężczyzn), które spełniają poniższe warunki:

 • mają ukończone 30 lat przed dniem zakwalifikowania się do projektu,
 • są bez pracy: osoby bezrobotne (zarówno osoby zarejestrowane jak i niezarejestrowane w UP) lub bierne zawodowo,
 • szczególnie do udziału w projekcie zachęcamy osoby, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza tj. powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.

 OFEROWANE FORMY WSPARCIA 

Każdy uczestnik projektu otrzyma ofertę wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy.

Oferta szkoleniowa dopasowana jest do potrzeb uczestników. Przykładowe certyfikowane kursy i szkolenia: budowalne, spawalnicze, operatora koparko – ładowarki, na prawo jazdy kat. C+E, z zakresu księgowości, projektowania graficznego, operatora wózków widłowych i wiele innych!
 Informacje szczegółowe:

 • Zakwalifikowanie kandydata do kursu/szkolenia/stażu zgodnie z diagnozą potrzeb szkoleniowych poprzedzonych wsparciem aktywizacyjnym (diagnoza uczestników projektu i przygotowanie dla wszystkich Indywidualnych Planów Działania; indywidualne i grupowe zajęcia dla wszystkich uczestników z zakresu poruszania się po rynku pracy, kształtowania kompetencji istotnych dla znalezienia zatrudnienia, postaw wzmacniających motywację);
 • Kursy/Szkolenia prowadzące do uzyskania/podniesienia kwalifikacji zawodowych, zakończone egzaminem zewnętrznym oraz możliwością uzyskania uznanego na rynku certyfikatu (33 uczestników projektu);
 • Kursy/Szkolenia prowadzące do uzyskania/podniesienia umiejętności zawodowych (22 uczestników projektu);
 • Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe dopasowane do potrzeb uczestników i potencjalnych pracodawców, potwierdzone certyfikatami umiejętności komputerowych ECDL Profile (30 uczestników projektu);
 • Staże zawodowe – 3-6 miesięczne staże powiązane z tematyką szkolenia, w którym wziął udział Uczestnik Projektu (35 uczestników projektu);
 • W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci również usługą opiekuna i pośrednika pracy.

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY

W ramach zaplanowanych działań uczestnik projektu oprócz fachowej wiedzy otrzymuje:

 • stypendia szkoleniowe
 • stypendia stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na szklenia i staże
 • Zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem/osobą zależną
 • Pokrycie kosztów badań i ubezpieczenia na stażu zawodowym

PLANOWANE EFEKTY

Rezultatem projektu będzie zwiększenie zatrudnienia wśród osób pozostających bez pracy a jednocześnie wyposażenie ich w niezbędne kwalifikacje. Ważnym efektem projektu jest nauka samodzielnego powzruszania się na rynku pracy. Zostanie to zagwarantowane dzięki indywidualnemu podejściu i pomocy będącej odpowiedzią na konkretne problemy uczestników. 

W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy zapoznać się z regulaminem udziału w projekcie oraz złożyć w biurze projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy. Składanie dokumentów rekrutacyjnych możliwe będzie w biurze projektu:

– osobiście,

– listownie,

– telefonicznie dla osób z niepełnosprawnością wzroku,

– on-line dla osób z niepełnosprawnością ruchową, odbiór oryginalnych dokumentów przez zespół projektowy we wskazanym miejscu lub w trakcie umówionego spotkania z potencjalnymi UP.

Wnioskodawca przewiduje również bezpośrednią pomoc osobom z niepełnosprawnościami w skompletowaniu i uzupełnieniu dokumentów rekrutacyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 037 500, 00 zł 

DOFINANSOWANIE UE: 881 875, 00 zł

KONTAKT

DOKUMENTY DO POBRANIA