SZKOŁA POLICEALNA nr 5

Technik geodeta 

Dla dorosłych forma zaoczna

na podbudowie LO, LP, T

 • Cykl nauczania trwa 2 lata( Iv semestry)
 • Program kształcenia: podstawa programowa kształcenia w zawodach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 roku
 • Symbol zawodu: 311104

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły w zawodzie Technik Geodeta będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu
 • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych
 • wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów
 • wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości
 • zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości
 • wprowadzenia danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent szkoły w zawodzie Technik Geodeta może podjąć pracę w:

 • firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe
 • biurach projektowych dróg i obiektów mostowych
 • organach administracji państwowej i samorządowej
 • przedsiębiorstwie geodezyjnym
 • firmie kartograficznej
 • wydawnictwie publikującym atlasy, mapy
 • może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach wyuczonych kwalifikacji zawodowych.

Kwalifikacje   

 • B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
 • B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
 • B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO

KONTAKTU ZE SZKOŁĄ