Zgłoszenie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

DANE OSOBOWE KANDYDATA

Nazwisko
Imiona
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Województwo

Adres e-mail

PESEL
Nr telefonu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PSB w Gdańsku danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych w realizacji rekrutacji i kursu, zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz.883 ze zmianami).


Proszę o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (proszę zaznaczyć wybrany przez siebie kurs):


Język obcy (prosimy o zaznaczenie wybranego przez siebie języka): język angielskijęzyk niemiecki

Jestem absolwentem:

o kierunku:

Do szkoły należy również dostarczyć dokumenty:

  1. jedna fotografia,
  2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie/kwalifikacji,
  3. ksero dowodu osobistego,
  4. ksero dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie.

UWAGA:

  1. kserokopie dokumentów nie podlegaj zwrotowi.
  2. warunkiem rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 20 kandydatów