Zgłoszenie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

DANE OSOBOWE KANDYDATA

Nazwisko
Imiona
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Województwo

Adres e-mail

PESEL
Nr telefonu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku danych osobowych dla celów związanych procesem rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe . (Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).


Proszę o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (proszę zaznaczyć wybrany przez siebie kurs):


Język obcy (prosimy o zaznaczenie wybranego przez siebie języka): język angielskijęzyk niemiecki

Jestem absolwentem:

o kierunku:

Do szkoły należy również dostarczyć dokumenty:

  1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie/kwalifikacji,
  2. ksero dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie.

UWAGA:

  1. kserokopie dokumentów nie podlegaj zwrotowi.
  2. warunkiem rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 20 kandydatów