09 stycznia 2007

Podpisanie umowy pomiedzy PSB a Firmą APEKS

Prozumienie

W dniu 9 stycznia 2007 roku między Zakładem Usług Inżynierskich „APEKS” Sp. z o. o.,
80 -286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 81, zwanym dalej ZUI APEKS, który reprezentuje:
inż. Krzysztof Matysik – Dyrektor

a

Państwowymi Szkołami Budownictwa imienia prof. Mariana Osińskiego, 80 – 266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238, zwanymi dalej PSB, które reprezentuje:
mgr Andrzej Jachnik – Dyrektor Szkoły
zawarte zostało porozumienie następującej treści:

§1

Strony postanawiają wspólnie działać na rzecz podwyższenia poziomu kształcenia uczniów Państwowych Szkół Budownictwa (PSB).

§2

Zakład Usług Inżynierskich „APEKS” współpracując z Państwowymi Szkołami Budownictwa wspiera następujące działania:

  1. współtworzenie, doradztwo, opiniowanie i ewaluacje praktyk, innowacji i eksperymentów wdrażanych w PSB oraz w ZUI APEKS;
  2. udostępnianie własnej bazy lokalowej na wybrane zajęcia praktyczne;
  3. zapewnienie uczniom PSB informacji o kryteriach rekrutacji i warunkach pracy w ZUI APEKS;
  4. kreowanie modelu absolwenta szkoły zgodnego z oczekiwaniami geodezyjnego rynku pracy;
  5. udostępnianie bazy sprzętowej i programowej posiadanej przez ZUI APEKS w celach dydaktycznych.

§3

Państwowe Szkoły Budownictwa współpracują z Zakładem Usług Inżynierskich „APEKS” przez: 1. wspólne budowanie programów nauczania w celu spełniania wymogów współczesnego rynku usług geodezyjnych; 2. dostosowanie programów praktyk zawodowych do oczekiwań pracodawców; 3. zachęcanie uczniów PSB do podejmowania praktyk w ZUI APEKS.

§4

  1. Dyrektor Zakładu Usług Inżynierskich APEKS i Dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa delegują swoich przedstawicieli do koordynacji współpracy.
  2. Pełnomocnikami ds. współpracy będą: ze strony ZUI APEKS – inż. Krzysztof Matysik, ze strony PSB – mgr inż. Maria śliwińska
  3. Realizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o bieżące uzgodnienia w trybie roboczym ustalonym przez Pełnomocników.

§5

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania jako program wieloletniej współpracy.

§6

Porozumienie niniejsze sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zakład Usług Inżynierskich APEKS
Dyrektor ZUI APEKS
inż. Krzysztof Matysik
Państwowe Szkoły Budownictwa
Dyrektor Szkoły
mgr Andrzej Jachnik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress