EWD

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014

Do ewaluacji wyników i efektywności nauczania wykorzystuje się dwa rodzaje wskaźników egzaminacyjnych. Pierwszy z nich informuje o wynikach nauczania w danej szkole. Drugi typ ewaluacyjnych wskaźników egzaminacyjnych opisuje efektywność nauczania, czyli wykorzystanie przez szkołę zasobów „na wejściu”. Wskaźniki efektywności nauczania wyznacza się za pomocą metody edukacyjnej wartości dodanej – EWD.

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.


Przedmioty humanistyczne.

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 229

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
j. polski 233 4
historia 6 1
WOS 8 1

Schowek01

Pozycja niebieskiej elipsy na wykresie wskazuje, ze względu na ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne (wskaźnik humanistyczny), że szkoła znajduje się blisko punktu środkowego układu współrzędnych, czyli w skali kraju statystycznie szkoła jest prawie neutralna. Wynik egzaminacyjny, jak i wskaźnik EWD to wartości bliskie lub niezbyt odległe od średniej.

Schowek02

Średni poziom umiejętności w obszarze humanistycznym maturzystów lokuje się z dużym prawdopodobieństwem w przedziale wartości ok. 97-103. Przedział taki możemy odczytać rzutując elipsę na oś poziomą. Podobnie można wyznaczyć wskaźnik efektywności nauczania w tym obszarze, czyli EWD humanistyczne. Wskaźnik ten mieści się w przedziale od około  

-1 do 3 (rzut elipsy na oś pionową). Koncentrując uwagę na środku wyznaczonego przedziału dla wskaźnika EWD, można powiedzieć, że  statystycznie przeciętny maturzysta uzyskał trochę więcej punktów egzaminacyjnych na skali standardowej 100/15, ile wynikało z osiągnięć humanistycznych, z którymi przyszedł on do szkoły.

Elipsa ciemnoszara, wskazuje obszar, w którym mieści się 50% liceów lub techników w całym kraju. Jasnoszara, wyznacza obszar, w którym mieści się 90% szkół danego typu w skali Polski. Środkiem symetrii tych elips jest punkt (100;0).

Nasza szkoła mieści się w ciemnoszarej elipsie. 

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze.

Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 236

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
matematyka 274 38
biologia 3 0
chemia 0 0
fizyka 10 0
geografia 40 3
informatyka 0 0

Średni poziom umiejętności w obszarze matematyczno-przyrodniczym maturzystów lokuje się z dużym prawdopodobieństwem w przedziale wartości ok. 103-107. Natomiast wskaźnik efektywności nauczania w tym obszarze, czyli EWD matematyczno-przyrodnicze mieści się w przedziale od około  1 do 4. Statystycznie przeciętny maturzysta uzyskał więc więcej punktów egzaminacyjnych na skali standardowej 100/15, ile wynikało z osiągnięć matematyczno-przyrodniczych, z którymi przyszedł on do szkoły.