KONKURS SZTUKA BUDOWANIA

REGULAMIN

Konkursu SZTUKA BUDOWANIA

§1

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu „Sztuka Budowania” są

Państwowe Szkoły Budownictwa prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku

Aleja Grunwaldzka 238

80-266  Gdańsk

 tel./fax: 58 341-64-61,  58 341-02-30

e-mail: szkola@psbgdansk.pl

www.psbgdansk.pl

Opiekun główny konkursu: Danuta Urbanowicz

d.urbanowicz@psbgdansk.pl

                        tel. 605-942-919

 1. Partnerami konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które wspierają działania Organizatora.
 2. Celem nadrzędnym konkursu jest kształtowanie umiejętności praktycznych i popularyzacja branży budowlanej oraz zachęcenie młodzieży do rozwoju i  kształcenia w kierunku zawodów związanych z budownictwem.
 3. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie  Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku oraz zainteresowani uczniowie  liceów i  gimnazjów, a także osoby dorosłe.

§ 2

Organizacja konkursu

 

 1. Rejestracja uczestników konkursu oraz zapoznanie się z regulaminem konkursu odbywa się za pośrednictwem nauczyciela opiekuna zespołu.
 2. Pracę konkursową stanowi wykonanie ławki terenowej zgodnie z załączoną dokumentacją na terenie wskazanym przez organizatora .
 3. Ostateczny termin zgłoszenia się do konkursu upływa 10.03.16 r.
 4. Praca konkursową stanowi wykonanie ławki na podstawie uzupełnionej przez uczniów dokumentacji technicznej.
 5. Praca konkursowa ma być zespołowa ZESPÓŁ to 6 osób (4 osoby to uczniowie z PSB, 2 to licealiści lub gimnazjaliści). Nad każdym zespołem pieczę sprawuje nauczyciel opiekun zespołu. W procesie rejestracji należy wskazać ucznia – kierownika zespołu młodzieżowego.
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 • zaakceptowanie warunków regulaminu,
 • zgłoszenie zespołu do pracy konkursowej w sekretariacie szkolnym,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na udostępnianie tych danych Partnerom,
 • wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych od Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku,
 • wyrażenie zgody na umieszczenie zdjęć pracy konkursowej na podstronach strony szkoły psbgdansk.pl,
 • przesłanie informacji o skończonej pracy do sekretariatu szkoły do 23.03.2016 r.

Powyższe czynności wykonywane są w procesie rejestracji. W przypadku osób niepełnoletnich muszą one być wykonane przez opiekunów prawnych.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu w danym roku kalendarzowym nastąpi do dnia 31 marca 2016 r. W tym dniu na święcie PSB nastąpi uroczyste wręczenie nagród.
 2. Materiały na wykonanie pracy konkursowej uczniowie otrzymają od Organizatorów.

§ 3.

Zasady przyznawania nagród 

 

 1. Informacja na temat nagród i ich fundatorów w danej edycji konkursu dostępna jest na stronie www.psbgdansk.pl.
 2. Kapituła Konkursowa składać się będzie z przedstawicieli Partnerów konkursu  i Państwowych Szkół Budownictwa
 3. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursową na podstawie następujących kryteriów:
 • rozwiązania techniczne,
 • użyte narzędzia,
 • innowacyjność rozwiązania,
 • czas i organizacja wykonania pracy,
 • wymiar estetyczny.
 1. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna.
 2. Uczestnicy pierwszych trzech najwyżej ocenionych prac otrzymają tytuł MISTRZA MAŁYCH FORM.
 3. Każda wykonana ławeczka będzie opatrzona tabliczką z nazwiskami wykonawców, sponsorami oraz datą wykonania.
 4. Wszyscy autorzy prac nagrodzonych otrzymają okolicznościowe dyplomy.
 5. W przypadku pracy wyróżnionej przysługuje jedna nagroda dla całej grupy wykonawców.
 6. Lista zwycięzców każdej edycji konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej psbgdansk.pl.
 7. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.
 8. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zorganizowania gali finałowej konkursu. W takim przypadku finaliści zobowiązani są do uczestnictwa w niej.     Jest to warunek przyznania nagrody i uzyskania statusu laureata konkursu.

§ 4.

Przebieg wykonania prac konkursowych

Kierownik zespołu młodzieżowego wypełnia zgłoszenie w sekretariacie szkoły.

 1. W wybranym terminie przystępuje do pobrania dokumentacji i ustala termin wykonania zadania.
 2. Pobiera materiały i narzędzia konieczne do wykonania zadania na warsztatach szkolnych i przystępuje do pracy.
 3. Całość jego prac nadzoruje Nauczyciel opiekun oraz mogą sprawdzać jurorzy.
 4. Kierownik zespołu młodzieżowego zgłasza zakończenie wykonania zadania w sekretariacie szkoły.

§ 5.

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie psbgdansk.pl.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 5. Wszystkie wykonane prace stają się własnością Państwowych Szkół Budownictwa.

KARTA ZGŁOSZENIA Konkursu SZTUKA BUDOWANIA