Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w Multimedialnym Centrum Informacji PSB

Multimedialne Centrum Informacji zostało utworzone w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pracownie komputerowe dla szkół”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły w godzinach otwarcia czytelni szkolnej po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem.
 2. Uczniowie mogą rozpocząć korzystanie z komputera po okazaniu ważnej legitymacji PSB i wpisaniu się do stosownego zeszytu. Opuszczenie stanowiska pracy zgłaszamy nauczycielowi bibliotekarzowi.
 3. Uczniowie nie korzystają z MCI w czasie przerw międzylekcyjnych,, podczas przerw można jedynie kontynuować rozpoczętą już pracę.
 4. Uczniowie mogą korzystać z komputerów w godzinach wolnych dla danego ucznia od zajęć lekcyjnych.
 5. Podczas pracy przy stanowiskach:
  • Przy każdym stanowisku może znajdować się tylko 1 osoba.
  • Obowiązuje cisza.
  • Zabrania się wnoszenia i spożywania w czytelni żywności i napojów.
  • Wierzchnie okrycia należy pozostawić w szatni, a plecaki i torby w wyznaczonym miejscu biblioteki.
  • Przy stanowisku można mieć ze sobą jedynie zeszyt i długopis.
  • Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji godziny pracy przy komputerze.
  • Praca z wykorzystaniem komputera, skanera i drukarki jest możliwa tylko po otrzymaniu zgody i w obecności nauczyciela bibliotekarza.
  • Efekt swojej pracy użytkownik może wydrukować na własnym papierze.
  • Użytkownik przed rozpoczęciem pracy winien zwrócić uwagę na stan sprzętu a zauważone uszkodzenia, braki, nieprawidłowości w pracy komputera zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 6. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: przeglądania programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, poszukiwań w zasobach Internetu, wykonywania prac do nauki własnej.
  • Korzystać można wyłącznie z zainstalowanych programów.
  • Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w istniejącym
  • oprogramowaniu.
  • Zabrania się korzystać z własnych nośników danych bez zgody bibliotekarza.
  • Zabrania się wykorzystywania komputerów PSB (i dostępu do Internetu) do działalności na szkodę prawną i rzeczową osób trzecich (naruszającej prawa autorskie twórców, włamań komputerowych, śledzenia (sniffing), spam-u, niszczenia danych i innych sprzecznych z Kodeksem Karnym.
  • Zabrania się przeglądania stron WWW zawierających treści związane z erotyką, wulgaryzmami, narkotykami, i działalnością przestępczą.
 7. Za zniszczenie sprzętu i oprogramowania użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

Naruszenie w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z MCI na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.
W sytuacjach nie objętych regulaminem uczeń obowiązany jest podporządkować się poleceniom nauczyciela bibliotekarza.
Dyrekcja PSB zastrzega sobie prawo do kontroli i nadzoru działalności prowadzonej na komputerach ze śledzeniem transmisji internetowej włącznie.