Technik budownictwa

 • Cykl nauczania zawodu trwa 4 lata.
 • W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz  przygotowanie zawodowe zwieńczone egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.
 • Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie:
  • Wykonywania robót murarskich i tynkarskich
  • Organizacji i kontrolowania robót budowlanych
  • Sporządzania kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
 • Obecnie mamy do czynienia z prawdziwą erą rozwoju budownictwa. Powstaje ogromna liczba budynków użyteczności publicznej, siedzib firm, budynków mieszkalnych, obiektów sportowych. W związku z tym zawód Technik Budownictwa to bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i w Europie.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych;
 • firmach produkujących materiały budowlane i prefabrykaty;
 • biurach projektów;
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej;
 • nadzorze budowlanym;
 • firmach świadczących usługi w zakresie remontów i odnowy obiektów;
 • laboratoriach firm budowlanych oraz instytucjach naukowo-badawczych;
 • sklepach i hurtowniach materiałów budowlanych;
 • pracowniach konserwacji zabytków;
 • administracjach budynków;
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych.

Informacje o przedmiotach nauczania na kierunku Technik Budownictwa:

 • Przedmioty ogólne: język polski, wiedza o kulturze, historia, podstawy przedsiębiorczości, biologia, matematyka, fizyka, chemia, geografia, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie,  wychowanie fizyczne, ;
 • Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, do wyboru geografia lub fizyka;
 • Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo;
 • Przedmioty zawodowe: podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język angielski zawodowy, dokumentacja techniczna, technologia budownictwa, technologia murarstwa i tynkarstwa, konstrukcje budowlane, podstawy kosztorysowania i wykonywania dokumentacji przetargowej, organizacja robót budowlanych,  eksploatacja obiektów budowlanych;
 • Języki obce: język angielski,  język niemiecki;
 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: zajęcia praktyczne, laboratorium technologii budownictwa, laboratorium organizowania i kontrolowanie robót budowlanych, laboratorium kosztorysowania i sporządzania dokumentacji przetargowej,
 • Praktyka zawodowa: 4 tygodnie
 • Nauczanie wspomagane jest uczestnictwem w targach budowlanych, wystawach i wycieczkach przedmiotowych.

DLACZEGO WARTO ?

 • w naszej szkole otrzymasz rzetelne przygotowanie do pracy w zawodzie
 • w naszych warsztatach szkolnych oraz w zakładach pracy będziesz mógł(a) doskonalić swoje praktyczne umiejętności;
 • już po czterech latach nauki możesz rozpocząć pracę w ciągle rozwijającej się branży budowlanej;
 • możliwość uzyskania dyplomu ukończenia szkolenia z zakresu stosowania technologii firm Braas, Geberit, Junkers, Knauf, Fakro i Akademii Technik Malarskich;
 • pracownicy budownictwa to grupa zawodowa obecnie bardzo poszukiwana przez pracodawców;
 • specjaliści budowlani są poszukiwani i zatrudniani w krajach UE;
 • możesz kontynuować naukę na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, z którym szkoła współpracuje na rzecz podwyższenia poziomu kształcenia uczniów PSB i studentów Wydziału.