Technik drogownictwa

 • Cykl nauczania zawodu trwa 4 lata.
 • W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz  przygotowanie zawodowe zwieńczone egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.
 • Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik drogownictwa jest zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie:
  • Wykonywanie robót drogowych
  • Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
  • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
 • Technik drogownictwa jest przygotowany jako wysokiej klasy praktyk w zakresie organizowania i użytkowania stanowiska pracy do robót drogowych i mostowych, organizowania i prowadzenia robót związanych z budową i remontem.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w:

 • firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe
 • biurach projektowych dróg i obiektów mostowych;
 • organach administracji państwowej i samorządowej;
 • w zarządach drogowych;
 • rejonach dróg publicznych;
 • wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych;
 • kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych;
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług drogowych.

Informacje o przedmiotach nauczania na kierunku Technik Drogownictwa:

 • Przedmioty ogólne: język polski, wiedza o kulturze,  historia, podstawy przedsiębiorczości,  matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne;
 • Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia lub fizyka do wyboru;
 • Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo
 • Przedmioty zawodowe: podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język angielski zawodowy, podstawy drogownictwa, dokumentacja techniczna, technologia robót ziemnych i drogowych, organizacja budowy dróg i obiektów mostowych oraz eksploatacja infrastruktury drogowej, podstawy kosztorysowania i wykonywania dokumentacji przetargowej,
 • Przedmioty  w kształceniu  zawodowym praktycznym: pracownia drogowa, wykonawstwo drogowe, laboratorium kosztorysowania i sporządzania dokumentacji przetargowej, pracownia organizacji robót drogowych;
 • Języki obce: język angielski, język niemiecki
 • Praktyka zawodowa: 2 x 4 tygodnie

 

 • Praktyka zawodowa odbywa się w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem dróg.
 • Nauczanie wspomagane jest uczestnictwem w targach budowlanych, wystawach i wycieczkach przedmiotowych.

DLACZEGO WARTO ?

 • w naszej szkole otrzymasz rzetelne przygotowanie do pracy w zawodzie;
 • w procesie dydaktycznym wykorzystywane są najnowszej generacji specjalistyczne urządzenia do pomiarów geodezyjnych;
 • już po czterech latach nauki możesz rozpocząć pracę w ciągle rozwijającej się branży budowy dróg;
 • technicy drogownictwa to grupa zawodowa obecnie bardzo poszukiwana przez pracodawców;
 • specjaliści drogownictwa są poszukiwani i zatrudniani w krajach UE;
 • możesz kontynuować naukę na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej z którym szkoła współpracuje na rzecz podwyższenia poziomu kształcenia uczniów PSB i studentów Wydziału.