Technik geodeta

 • Cykl nauczania zawodu trwa 4 lata.
 • W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz  przygotowanie zawodowe zwieńczone egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.
 • Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik geodeta jest zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie:
  • Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
  • Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
  • Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
 • Czynności terenowe wykonywane są w otwartej przestrzeni: w rolnictwie, leśnictwie, na ulicach miast i osiedli, a także w zakładach pracy, halach fabrycznych, obiektach budowlanych wykopach, kopalniach odkrywkowych itp. Do prac terenowych należą w szczególnością: pomiary podstawowe i tworzenie osnów geodezyjnych; pomiar sytuacji i rzeźby terenu; podział i rozgraniczenie nieruchomości; tyczenie obiektów budowlanych i inżynieryjnych oraz działek rolnych, leśnych wraz z regulacją sposobu ich użytkowania, a także pomiary odkształceń wszelkich obiektów budowlanych i konstrukcyjnych.
 • Prace biurowe dotyczą przetwarzania informacji uzyskanych drogą pomiarów terenowych, tj. obliczenia powierzchni działek, zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów, wykonywania map sytuacyjnych wysokościowych i map zasadniczych.
 • Zawód Technik Geodeta od wielu lat utrzymuje się w czołówce najatrakcyjniejszych zawodów. Mają na to wpływ dobre zarobki jak również szczególne znaczenie geodezji w rozwoju wielu dziedzin społeczno-gospodarczych wynikające z uczestniczenia geodety w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych;
 • w firmach drogowych budujących  drogi i obiekty mostowe;
 • biurach projektowych dróg i obiektów mostowych;
 • organach administracji państwowej i samorządowej;
 • przedsiębiorstwie geodezyjnym;
 • firmach poszukiwawczych (w Polsce – ropa, gaz, złoża surowców);
 • firmie kartograficznej;
 • wydawnictwie publikującym atlasy, mapy;
 • oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług geodezyjnych.

Informacje o przedmiotach nauczania na kierunku Technik Geodeta:

 • Przedmioty ogólne: język polski, wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości,  historia, matematyka, informatyka, fizyka, chemia,  geografia, biologia,  wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa;
 • Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia do wyboru;
 • Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo
 • Języki obce: język angielski, język niemiecki;
 • Praktyki zawodowe: 2 tygodnie
 • Przedmioty zawodowe: geodezja, geodezja inżynieryjna, kataster i gospodarka nieruchomościami, prawo w geodezji, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język angielski zawodowy;
 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: ćwiczenia geodezyjne, ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne, geomatyka, rysunek geodezyjny, dokumentacja katastralna;
 • Nauczanie wspomagane jest uczestnictwem w targach, wystawach i wycieczkach przedmiotowych.

DLACZEGO WARTO ?

 • w naszej szkole otrzymasz rzetelne przygotowanie do pracy w zawodzie;
 • w procesie dydaktycznym wykorzystywane są najnowszej generacji specjalistyczne urządzenia do pomiarów geodezyjnych;
 • już po czterech latach nauki możesz rozpocząć pracę w ciągle rozwijającej się branży geodezyjnej;
 • geodeci to grupa zawodowa obecnie bardzo poszukiwana przez pracodawców;
 • swoje doskonalenie zawodowe możesz kontynuować na studiach;