Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

ULOTKA_REKRUTACJA_ok (1)

Regulaminy rekrutacji:

po gimnazjum – regulamin-rekrutacji-PSB-GIM-19-20 ver2

po szkole podstawowej – regulamin-rekrutacji-PSB-pod-19-20 ver2

 Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Rodzaj czynności
Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami
od 13 maja 2019 r.

do 18 czerwca 2019 r.

od 12 lipca 2019 r.

do 14 sierpnia 2019 r.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły do 19 czerwca 2019 r. Nie dotyczy
Uzupełnienie wniosku
o przyjęcie do szkoły o  świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

——————
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły
i pozostałych wymaganych dokumentów
od 13 maja 2019 r.

do 04 lipca 2019 r.

od 12 lipca 2019 r.

do 14 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00

Ogłoszenie przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
5 lipca 2019 r.

godz. 10:00

16  sierpnia 2019 r.

godz. 10:00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie do 08 lipca 2019 r. do 21 sierpnia 2019 r.
Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 10 lipca 2019 r.

do godz. 14:00

do 28 sierpnia 2019 r.

do godz. 14:00

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną  listy przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły.
12 lipca 2019 r.

godz. 12:00

 29 sierpnia  2019 r.

do godz. 15:00

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym – art. 158 ust. 6-9 u. p. o. oraz art. 20zc u. o. s.o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art.203 u. p. w. u. p. o., art.165 ust.3 u. p. w. u. p.o. od 12 lipca 2019 r.

do 08 sierpnia 2019 r.

od 29 sierpnia 2019 r.

do 25 września 2019 r.

 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. Niezwłocznie nie później niż
15 lipca 2019 r.
Niezwłocznie nie później niż
30 sierpnia 2019 r.