Cieśla

 • Cykl nauczania zawodu trwa 3 lata.
 • W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie zawodowe oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego.
 • Cieśla otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie: wykonywanie robót ciesielskich.
 • Szkoła kształcąca w zawodzie ciesla przygotowuje ucznia do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • przygotowanie elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu;
  • wykonywania konstrukcji drewnianych
  • wykonywanie form i deskowań elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych;
  • wykonywania rusztowań drewnianych oraz pomostów roboczych;
  • wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych.
 • Praca wykonywana jest na budowach oraz w zakładach obróbki drewna.
 • Rozwój branży budowlanej spowodował ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z zakresu obróbki drewna bezpoąrednio na terenie budowy, w szczególnoąci na roboty związane z wykonawstwem konstrukcji dachowych. Ważną umiejętnoącią cieąli jest wykonywanie deskowań do wykonywania konstrukcji żelbetowych.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w:

 • firmach budowlanych wykonujących roboty budowlane;
 • w rzemieąlniczych zakładach stolarskich;
 • zakładach obróbki drewna np. tartaki;
 • w firmach produkujących i montujących konstrukcje dachowe;
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Informacje o przedmiotach nauczania na kierunku Cieśla:

 • Przedmioty ogólne: język polski, historia, matematyka, fizyka, geografia, technologia informacyjna, przysposobienie obronne, wychowanie fizyczne;
 • Przedmioty zawodowe: podstawy budownictwa, technologia robót ciesielskich, podstawy działalnoąci zawodowej, praktyczna nauka zawodu;
 • Języki obce: język niemiecki

 

 • Praktyczna nauka zawodu odbywa się dwa razy w tygodniu w Warsztatach Szkolnych.
 • Nauczanie wspomagane jest uczestnictwem w targach budowlanych, wystawach i wycieczkach przedmiotowych.
 • W szkole funkcjonuje Oąrodek Egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W zawodach budowlanych dla absolwentów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej oąrodek posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Od kilku lat nasi uczniowie biorą udział w Międzynarodowym Konkursie Stolarskim w Szczecinie oraz w konkursie „Diamentowa Piła” w Bydgoszczy.

DLACZEGO WARTO ?

 • w naszej szkole otrzymasz rzetelne przygotowanie do pracy w zawodzie;
 • możliwość pracy na najnowszej generacji maszynach i materiałach;
 • już po trzech latach nauki możesz rozpocząć pracę i się usamodzielnić;