Porozumienie pomiędzy PSB a Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

logo_pg

 

 

POROZUMIENIE

 

 

W dniu 31 marca 2006 roku między Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechniki Gdańskiej 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, zwanym dalej WILiŚ, którą reprezentuje:

dr hab. inż., Krzysztof Wilde, prof. PG – Dziekan Wydziału

a Państwowymi Szkołami Budownictwa imienia prof. Mariana Osińskiego, 80-266 Gdańsk, ul Grunwaldzka 238, zwanymi dalej PSB, które reprezentuje:

mgr Andrzej Jachnik – Dyrektor Szkoły

zawarte zostało porozumienie następującej treści:

§1

Strony postanawiają wspólnie działać na rzecz podwyższenia poziomu kształcenia uczniów Państwowych Szkół Budownictwa (PSB) oraz studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ)

§2

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska współpracując z Państwowymi Szkołami Budownictwa wspiera następujące działania:

 1. współtworzenie, doradztwo, opiniowanie i ewaluacje programów edukacyjnych, innowacji i eksperymentów wdrażanych w PSB;
 2. udostępnienie własnej bazy na wybrane zajęcia edukacyjne;
 3. umożliwienie pracownikom naukowo-dydaktycznym WILiŚ prowadzenie wybranych zajęć edukacyjnych w PSB,
 4. zapewnienie uczniom PSB informacji o kryteriach rekrutacji i warunkach studiów na WILiŚ;
 5. kreowanie modelu absolwenta szkoły zgodnego z oczekiwaniami Wydziału.
§3

Państwowe Szkoły Budownictwa współpracują z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska przez:

 1. zachęcanie uczniów PSB do studiowania na WILiŚ;
 2. wsparcie wykonywania pomocy dydaktycznych z przedmiotów zawodowych,
 3. współdziałanie przy tworzeniu wydziałowego internetowego serwisu dydaktycznego (kształcenie na odległość);
 4. udostępnienie bazy laboratoryjnej do prowadzenia zajęć na rzecz studentów WILiŚ.
§4
 1. Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska i Dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa delegują swoich przedstawicieli do koordynacji współpracy.
 2. Pełnomocnikami ds. współpracy będą ze strony WILiŚ dr inż. Marek Krzysztof Jasina (lub inna wskazana osoba), ze strony PSB mgr inż. Maria Śliwińska.
 3. Realizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o bieżące uzgodnienia w trybie roboczym ustalonym przez Pełnomocników.
§5

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania jako program wieloletniej współpracy.

&6

Porozumienie niniejsze sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Dziekan Wydziału
dr hab. Inż. Krzysztof Wilde, prof. PG
Państwowe Szkoły Budownictwa
Dyrektor Szkoły
mgr Andrzej Jachnik