PROJEKT BYĆ SZCZĘŚLIWYM – TO ZROZUMIEĆ SIEBIE

W ramach projektu organizowanego przez Gdańskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień nabór 2.16. Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym przez prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży, przejawiającej symptomy niedostosowania społeczngo, zaburzeń zachowania, trudności adaptacyjnych w naszej szkole prowadzony jest projekt pod nazwą BYĆ SZCZĘŚLIWYM – TO ZROZUMIEĆ SIEBIE.

Głównym celem projektu jest zmiana postaw i poglądów wobec zagrożeń społecznych poprzez nabywanie ważnych umiejętności  życiowych, szczególnie rozpoznawanie i radzenie sobie z uczniami oraz umiejętnościami aktywnej komunikacji. Dokonywanie świadomych wyborów oraz realizacji elementów profilaktyki uzależnień poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa w grupie rówieśniczej, w zorganizowanych zajęciach socjoterapeutycznych z elementami rekreacji sportu ze szczególnym naciskiem na rozwijanie samoświadomości.