SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZELICZANIA NA PUNKTY

Zasady przeliczania na punkty ocen , wyników egzaminów gimnazjalnych i szczególnych osiągnięć kandydatów

 1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

1) wynik przedstawiony w procentach z :

 1. a) języka polskiego,
 2. b) historii i wiedzy o społeczeństwie ,
 3. c) matematyki,
 4. d) przedmiotów przyrodniczych

mnoży się przez 0,2;

2) wynik przedstawiony w procentach z:

 1. a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08,
 2. b) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12.
 1. Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych: język polski, matematyka, język obcy, informatyka( T) technika(ZSZ), wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu :

1) celującym –przyznaje się po 20 punktów;

2) bardzo dobrym–przyznaje się po 16 punktów;

3) dobrym–przyznaje się po 12 punktów;

4) dostatecznym–przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym–przyznaje się po 2 punkty.

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów.

4.1 Przeliczanie na punkty szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum(o którym mowa w art.20f ust.2pkt4 lit.a,art.20h ust.6 pkt5 lit.a,art.20i ust.2 pkt 4 lit.a i art.20j ust.2 pkt5lit.a ustawy), za :

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego–przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego–przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego–przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– przyznaje się 4 punkty,
 3. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

–przyznaje się 7 punktów,

 1. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

–przyznaje się 5 punktów,

 1. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 2. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego–przyznaje się 5 punktów,
 3. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego–przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt1–3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym –przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim –przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym –przyznaje się 1punkt.

4.2.W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy , artystycznych i sportowych,  wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania  za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 punkty.

6.1.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art.44zw ust.2 i art.44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii

i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym –przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym –przyznaje się po 16 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym –przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym–przyznaje się po 16 punktów,
 3. c) dobrym –przyznaje się po 12 punktów,
 4. d) dostatecznym –przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym –przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym–przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym –przyznaje się po 16 punktów,
 3. c) dobrym –przyznaje się po 12 punktów,
 4. d) dostatecznym –przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym –przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym–przyznaje się 8 punktów,
 2. b) bardzo dobrym –przyznaje się 6 punktów,
 3. c) dobrym –przyznaje się 4 punkty,
 4. d) dostatecznym –przyznaje się 2 punkty,
 5. e) dopuszczającym –przyznaje się 0,5 punktu

6.2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na

podstawie art.44zw ust.2 i art.44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt.6.1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

6.3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego

z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art.44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym–przyznaje się 8 punktów;

2) bardzo dobrym–przyznaje się 6  punktów;

3) dobrym–przyznaje się 4 punkty;

4) dostatecznym –przyznaje się 2 punkty;

5) dopuszczającym –przyznaje się 0,5 punktu.

6.4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego

z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, na podstawie 44zz ust.2 ustawy,

przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym–przyznaje się 12 punktów;

2) bardzo dobrym–przyznaje się 9 punktów;

3) dobrym–przyznaje się 6 punktów;

4) dostatecznym–przyznaje się 3 punkty;

5) dopuszczającym –przyznaje się 1 punkt